fotovoltaika elektromobilita akumulace energie bioplyn vodní energie větrná energie vodík klima

Ustanovující schůze komunitního společenství Communitie

zpět
RSS

Dne 21. 4. 2023 oficiálně vznikl spolek Energetické společenství – Communitie, z.s.

V Kyjově se dne 21. 4. 2023 konalo první zasedání nově založeného spolku Energetické společenství – Communitie, z.s. Zakládající schůze se uskutečnila v zasedací místnosti Městského úřadu v Kyjově a zúčastnilo se jí celkem 17 členů. Mezi nimi se nachází 6 mikroregionů, 2 města, 1 nezisková organizace, 1 sdružení právnických osob a 7 fyzických osob podnikatelských i nepodnikatelských.

Energetické společenství – Communitie, z.s. je nově založený spolek, který se zaměřuje na podporu komunitní energetiky. Jeho cílem je pomáhat a podporovat vytváření a rozvoj místních energetických projektů, které jsou zaměřeny na využití obnovitelných zdrojů energie a šetrného nakládání s energiemi. V úvodní fázi se spolek zaměří na informovanost a osvětu v území v souvislosti s problematikou sdílení energií, ale také se změnou spotřebitelského chování.

Zakládající členové spolku se shodli na tom, že komunitní energetika je klíčovým prvkem v boji proti klimatickým změnám a že je důležité podporovat místní projekty, které přinášejí užitek nejen pro životní prostředí, ale i pro celou komunitu.

Energetické společenství - Communitie, z.s. je otevřené dalším členům, kteří sdílejí jeho cíle a chtějí se aktivně podílet na podpoře komunitní energetiky. Pro více informací jsou k dispozici kontakty zde https://www.communitie.cz/kontakty

 

Kontaktní osoba:

Jméno: Bc. Hana Horňáková
Funkce: kancelář spolku
Telefon: +420 774 664 668

 

Členové, zvolené orgány a statutární zástupci:

 

Jednání a jeho průběh:

Jednání zahájila Anna Čarková, předsedkyně MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, svým úvodním slovem, v rámci kterého v souvislostech stručně nastínila smysl a účel zapojení MAS v komunitní energetice v regionu Kyjovska.

Následně proběhlo představení jednotlivých členů/zástupců členů spolku Communitie, z.s.

Manažerka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Bc. Hana Horňáková poté stručně představila činnost MAS s akcentem na recentní aktivity a poznatky v oblasti komunitní energetiky.

V rámci příkladů dobré praxe využití komunitní energetiky Bc. Horňáková uvedla obec Mikolajice a městys Litultovice. Shrnula také průběh přípravných aktivit (přednášky, semináře, návštěvy zahraničních měst jako příkladů dobré praxe) v souvislosti se získáním klíčových aktérů pro podporu záměru založení energetického společenství. V návaznosti na to byl s využitím služeb advokátní kanceláře zpracován návrh stanov energetického společenství. Poté proběhlo projednání možností zapojení jednotlivých partnerů na úrovni starostů obcí a zástupců mikroregionů. Manažerka MAS také zmínila aktivity MAS v oblasti poradenství v energetice v souvislosti s administrací a poradenstvím v rámci dotačního programu Zelená úsporám Light. Dále nastínila aktivity MAS ve vztahu k osvětě a přípravě jiných projektů, např. v rámci OPŽP. Zdůraznila, že prioritou energetického společenství bude koordinace směru rozvoje energetiky v regionu a vytváření synergických vazeb mezi jednotlivými subjekty. Na úrovni obce manažerka demonstrovala možné způsoby a modely zapojení obcí do energetického společenství v rámci využití sdílené energie.

Byla promítnuta videoprezentace zaměřená na chytrá řešení v oblasti fotovoltaických elektráren využitelných v rámci komunitní energetiky.

Dalším bodem jednání bylo schválení základních parametrů spolku a následně bylo hlasováno o schválení:

- sídla spolku: (Masarykovo náměstí 13/14, 697 01 Kyjov) – pro: 17/proti: 0/zdrželo se: 0

- stanov:­­ nejdříve proběhla z podnětu D. Čmelíka diskuze ohledně formulace stanov – doporučeno, aby byl zkonzultován návrh na změnu stanov spolku spočívající v odlišném vymezení aktérů v rámci soukromé a veřejné sféry, následně bylo hlasováno: pro: 17/proti: 0/zdrželo se: 0

- členů výboru ve složení: Mikroregion Nový Dvůr (L. Plachý), Mikroregion Ždánicko (K. Klapková), Kyjovské Slovácko v pohybu (A. Čarková), Oldřich Kotík, OHK Hodonín (M. Kostelecká); následně bylo hlasováno: pro: 17/proti: 0/zdrželo se: 0

- členů kontrolní komise ve složení: Ing. Jiří Šušák, Mgr. Vlastimil Havránek, Svazek obcí mikroregionu Podchřibí (R. Hanák), následně bylo hlasováno - pro: 17/proti: 0/zdrželo se: 0

- předsedy spolku: (MAS Kyjovské Slovácko v pohybu)

- místopředsedy spolku: (K. Klapková), následně bylo hlasováno - pro: 5/proti: 0/zdrželo se: 0

- předsedy kontrolní komise: Mgr. Vlastimil Havránek - pro: 3/proti: 0/zdrželo se: 0

Závěrem proběhlo také hlasování valné hromady spolku o podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí na podporu vzniku/činnosti ES. Hlasování - pro: 17/proti: 0/zdrželo se: 0

Kancelář Kyjovského Slovácka v pohybu dostala za úkol prověřit návrh Daniela Čmelíka ohledně vymezení sektorů jednotlivých členů společenství.